ਰਸਾਲਾ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OMDC ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ - http://www.omdc.on.ca/magazine.htm 


image

ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲਾ ਉਦਯੋਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।